Skip to main content

OSPA

Käimasolevad hanked

Info EVK avalike hangete kohta on leitav riigihangete registri veebilehelt

 

Kutse hankele diislikütuse roteerimiseks Rootsist Eestisse

EVK palub asjast huvitatud pakkujaid osalema hankes, et sõlmida diislikütuse rotatsioonileping Rootsist Eestisse.

Hankes ei ole lubatud osaleda ettevõtjatel, kelle elu- või asukoht on Venemaa Föderatsioonis või Valgevene Vabariigis.

Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui hankelepingu sõlmimine selle pakkumuse alusel rikuks rahvusvahelist sanktsiooni rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses.

Palume Teid tutvuda põhjalikult nii hanke sisu, kommentaaride kui ka tähtaegadega.

Juhul kui Te soovite konkursil osaleda, palume Teil küsida hankedokumentatsioon e-maili teel: tender@espa.ee

Pakkumiste esitamise tähtaeg 6.05.2024 kell 23:59 (kohalik Eesti kellaaeg). Pakkumised peavad olema selleks ajaks Hankija poolt kätte saadud. Hiljem esitatud pakkumisi ei arvestata. Pakkumised on vastuvõetavad ainult siis, kui need on esitatud käesoleva pakkumise kutsele lisatud pakkumise vormidel.

Hankija jätab enesele õiguse lükata kõik pakkumused tagasi, kui: 

  • kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;
  • hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (Hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms);
  • hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks Hankijast sõltumatutel põhjustel;
  • enne lepingu sõlmimist selgub, et Hankija on oma vajadusi tehnilises kirjelduses kirjeldanud viisil, mis ei võimalda Hankijal pakkumusi objektiivselt võrrelda või on jätnud Hankija tehnilises kirjelduses kirjeldamata hanke objekti omadused, mis võimaldaks Hankijal saavutada Hankija eeldustele vastav parim tulemus;
  • esinevad muud ettenägematud olukorrad, mille tõttu ei ole Hankijal otstarbekas hankelepingut sõlmida.

 

Pakkujad on seotud oma pakkumistega kuni 31.05.2024 (kaasaarvatud).