Skip to main content

OSPA

Välisriigi varude hoidmine Eestis

Kui mõni Euroopa Liidu liikmesriik, liikmesriigi kesküksus või liikmesriigi varu hoidmise kohustusega majandustegevuses osaleja soovib hoida varu Eestis või soovib varu hoidmise kohustuse delegeerida Eesti territooriumil asuvale majandustegevuses osalejale ning puudub riikidevaheline leping, peab tal selleks olema ESPA heakskiit.

ESPA annab heakskiidu vaid juhul, kui vähemalt 30 tööpäeva enne selle ajavahemiku algust, milleks heakskiitu taotletakse on saanud järgmised andmed:

  1. heakskiidu taotleja nimi ja kontaktandmed;
  2. varu koosseis ja kogus;
  3. varu täpne hoidmiskoht ja varu hoidja kontaktandmed või selle isiku kontaktandmed, kellele varu hoidmise kohustus soovitakse delegeerida;
  4. ajavahemik, mille jooksul varu hoitakse või milleks varu hoidmise kohustus delegeeritakse;
  5. statistilise kokkuvõtte koostamiseks vajalike andmete edastamise kord;
  6. heakskiidu taotleja asukohariigi varu hoidmise kohustuse täitmise üle järelevalvet teostava asutuse nimi ja kontaktandmed.

ESPA teavitab oma heakskiidu andmisest asjakohase liikmesriigi vastavat asutust.