Skip to main content

OSPA

Maagaasi varumakse uus määr on 0,45 eurot/MWh

Submitted by ospa on Wed, 11/29/2023 - 13:46

Kliimaminister allkirjastas 28. novembril 2023 määruse, mille kohaselt kehtib alates 1. jaanuarist 2024 strateegilise gaasivaru varumakse määr 0,45 eurot megavatt-tunni kohta.

Uus varumakse määr on võrreldes varasemaga viis senti kõrgem. Varumakset tõstetakse kuna siseriiklik gaasitarbimine on vähenenud, gaasivaru haldamise kulud aga jäänud samaks.

Suurim varumaksest katmist vajav kulu on seotud varu hoiustamisega. Inčukalnsi gaasihoidla operaatori Conexus Baltic Grid kehtestatud hinnakirja järgi tuleb maksta hoidlas paikneva gaasi üleviimisel ühest hoiuperioodist teise (01.05.2023 kuni 30.04.2024) tasu 1,3581 eurot/MWh.

Kehtiva varumakse määra (0,4€/MWh) arvutamisel lähtus EVK 2023. aasta alguses selle hetke gaasitarbimise prognoosist, milleks oli 3,74 TWh/aastas. Tegelikkuses on gaasitarbimine vähenenud oodatust rohkem ja jääb 2023. aastal suurusjärku 3,2 TWh. Seetõttu pole hetkel kehtiva varumakse määraga võimalik edaspidi katta hoiustamisega seotud kulusid.

Varumakse uue määra kehtestamisel on teadlikult aluseks võetud periood 01.01.2024 - 30.04.2024, kuna menetluses oleva maagaasiseaduse muudatusega plaanitakse varumakse hulka tulevikus arvata ka LNG haalamiskaiga seotud halduskulud. Pakrineeme sadama väljaarendamisega tagatakse Eestile võimekus vastu võtta FSRU-sid kriisiolukordades või siis, kui turuosalistel peaks tekkima soov regiooni tuua täiendavat gaasi. Haalamiskai halduskulud jäävad aastas suurusjärku 700 000 eurot.

Seadusemuudatuse vastuvõtmisel ja jõustumisel sätestatakse strateegilise gaasivaru koguse ning LNG terminali haalamiskai ja taristu haldamiseks vajaliku eeldatava kulu arvestamise perioodina varumakse määra kehtestamisel 1. mai kuni 30. aprill, mis langeb kokku gaasihoidla arvestusperioodiga (gaasiaasta). Eelnevast johtuvalt plaanitakse gaasimüügikoguse kalendriaastapõhine arvestus muuta gaasiaastapõhiseks, mille alusel arvutatakse tulevikus ka gaasi varumakse määr. Seega kehtib alates 1. jaanuarist 2024 jõustuv varumakse määr suure tõenäosusega kuni 2024. aasta aprilli lõpuni. Märtsikuus selgub uus varumakse määr, mis võtab arvesse haalamiskai haldamise kulusid ning mis hakkab kõigi eelduste kohaselt kehtima 1. maist 2024.