Skip to main content

OSPA

Majandustegevus

Majandustegevuse korraldamisel lähtub ESPA omaniku seatud efektiivsuse ja kasumlikkuse põhimõtetest.

Hädaolukorra seaduses ja vedelkütusevaru seaduses on sätestatud ESPA majandamise põhimõtted, sealhulgas tulude ja kulude kavandamise alused ning piirangud varumaksest teenitud kasumi jaotamisele. 

Riigi tegevusvaru moodustamise, haldamise ja kasutusele võtmise kulud kaetakse riigieelarve vahenditest või varu müügist saadud vahendite arvelt. Erandiks on vedelkütusevaru, mille soetamise kulu kaetakse riigieelarvest ESPA aktsiakapitali suurendamise teel ja varu müügist saadud vahendite arvelt. Vedelkütusevaru haldamiskulud kaetakse kütuse ettevõtete poolt tasutavast varumaksest. Vedelkütusevaru seaduses on sätestatud põhimõte, mille kohaselt võib vedelkütuse varumaksest laekunud tulu kasutada üksnes vedelkütusevaru haldamiskulude katmiseks. Arvestades, et vastavalt seadusele ei saa ülelaekunud vedelkütuse varumakset arvestada jaotamata kasumi hulka, ei pea osaluse valitseja äriühingule optimaalseks oodatavat omakapitali hinda seada. 

Aktsiaseltsilt Eesti Varude Keskus eeldatakse olenevalt turu olukorrast omanikutulu teenimist tegevusvaru efektiivse roteerimise ja ülevaru kasumliku müügi või delegeerimisega. Teenitud omanikutulu tuleb esmajärjekorras suunata riigi tegevusvaru moodustamise ja haldamise kulude katteks. 

Aktsionäri õiguste teostajana on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium omaniku ootuste dokumendis kirjutanud, et Eesti Vabariik ei oota varude keskuselt dividendide maksmist.

Varude ostuks mõeldud vahendite kasutamisel peab ESPA lähtuma eesmärgist tegutseda kasumlikult ja ühtlasi tagama riigi varude väärtuse säilimise. 

Tegevusvaru roteerimisel tuleb tagada tehingute turupõhisus ja efektiivsus ning arvestada, et tegevusvarude maht ei langeks roteerimise tagajärjel alla kokkulepitud taset. Ülevarude kasutamisel peab ESPA eelistama majandamise seisukohast kõige efektiivsemaid lahendusi, mille hulka kuuluvad võimalused varude efektiivseks roteerimiseks ja delegeeritud varude müümiseks.

Ainuaktsionär kinnitas ASi Eesti Varude Keskuse (endise ärinimega AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur) 2021. a. majandusaasta aruande 29. aprillil 2022.